XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÁNG 10-2021

Tài liệu xin ý kiến cổ đông tháng 10-2021

1. Biên bản kiểm phiếu

2. Nghị Quyết HĐQT


Newer news items:
Older news items: